Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Pomoc żywnościowa

avatar

W okresie od października 2015 do kwietnia 2016 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja objęło pomocą żywnościową 386 osób w naszej gminie. Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:41 28.05.2016 r.

Podziękowania

avatar

Zakończyła się pierwsza część akcji rozdawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), przeprowadzona dzięki współpracy Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja z Wójtem Gminy oraz GOPS i GOKSiT w Jasionówce.

czytaj więcej ...

Opublikowano 20:32 10.11.2015 r.

Podziękowania

avatar

Składamy serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Radzie Gminy Jasionówka, Wójtowi Gminy Jasionówka oraz wszystkim Ludziom Dobrej Woli, za pomoc w dofinansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla chorego Pawełka Potockiego, przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

czytaj więcej ...

Opublikowano 20:17 19.10.2015 r.

Oświadczenie

avatar

W związku z ostatnimi doniesieniami o próbie dokonania wyłudzenia na terenie Białegostoku powołując się na Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja z wykorzystaniem upublicznionego przez nas listu dotyczącego pomocy dla Pawła Potockiego oraz bezprawnego użycia danych osobowych, które mogły mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie wizerunku organizacji, Zarząd Stowarzyszenia oświadcza, że  żaden z członków naszego stowarzyszenia nigdy nie został wydelegowany do tego typu akcji ani na terenie naszej gminy, ani też na terenie innych miejscowości.

czytaj więcej ...

Opublikowano 22:20 15.10.2015 r.

Lokalne dziedzictwo

avatar

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów.

czytaj więcej ...

Opublikowano 17:32 23.06.2015 r.

Świetlica – Moje miejsce

avatar

„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych miejsc, w których między zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie.

czytaj więcej ...

Opublikowano 20:42 02.05.2010 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja