Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej Probogoryja, wśród wielu zadań jakie mieści w swoim statucie ma za zadanie ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Idąc w tym kierunku powstała inicjatywa uporządkowania i oznaczenia jednego z charakterystycznych miejsc naszej Gminy jakim jest cmentarz żydowski. Na założonym w 1800 r. cmentarzu znajdują się nagrobki pochodzące z czasów jego powstania, tj. z lat 20-tych i 30-tych XIX w. aż do I-wszej połowy XX w. Posiadają one dużą wartość historyczną, a usytuowanie cmentarza na wzgórzu podkreśla walory krajobrazowe charakteryzujące naszą Gminę . Ten ślad społeczności żydowskiej, stanowił w przeszłości ważną część mozaiki etnicznej Jasionówki.

Dzięki staraniom członków naszego stowarzyszenia został nawiązany kontakt z Fundacją Dziedzictwa Żydowskiego , dzięki niej udało się też skontaktować z Fundacją Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich Foundation for Documentation of Jewish Cemeteries w dniu 15 kwietnia br, członkowie wspomnianej wyżej Fundacji spotkali się z Zarządem Stowarzyszenia i Wójtem Gminy Jasionówka po czym udali się na cmentarz żydowski celem przeprowadzenia prac polegających na spisaniu wszystkich czytelnych macew. Już na wstępie okazało się że wiele macew jest w miarę dobrze zachowanych co bardzo ułatwiło pracę. Na podstawie zebranych danych Cmentarz Żydowski w Jasionówce zostanie wpisany do ogólnego rejestru cmentarzy żydowskich, co w przyszłości może pomóc w nawiązaniu kolejnej współpracy z jakaś fundacją bądź organizacją, która pomogłaby nam uporządkować teren cmentarza i zadbać o jego należyty szacunek.

Cmentarz Żydowski
Cmentarz Żydowski
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja