Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Statut Stowarzyszenia

W trosce o rozwój i przyszłość gminy Jasionówka, poszanowanie praw obywatelskich wszystkich Jej mieszkańców, rozwój i umacnianie lokalnej demokracji, kultury, samorządności, my, członkowie - założyciele zawiązujemy stowarzyszenie pn.: Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja i ustanawiamy jego statut.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r Nr 79, poz.855 z póź. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003r. - O działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr..96poz.873z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gminy Jasionówka. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami gminy. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jasionówka.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także wchodzić w związki stowarzyszeń.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.
 2. Wzór odznaki i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Za główne cele działania Stowarzyszenie uznaje się:

 1. dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi jasionowskiej i tradycji narodowych,
 2. wspieranie rozwoju różnych sfer życia gminy Jasionówka, a w szczególności: gospodarki, kultury, oświaty, sportu, zdrowia, turystyki i rekreacji, ochrony środowiska, demokracji, samorządności, wyrównywanie szans i innych,
 3. walka z bezrobociem i podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie jego skutków,
 4. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 5. pomoc niepełnosprawnym,
 6. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z mieszkańcami innych regionów w kraju i za granicą.

§ 7

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej oraz inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów,
 2. kreowanie korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi,
 3. działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego,
 4. działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego,
 5. działalność kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków,
 7. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów statutowych,
 8. obronę interesów mieszkańców gminy Jasionówka,
 9. współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami środowiskowymi oraz pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 10. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz i instytucji publicznych różnych szczebli,
 11. organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu,
 12. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.,
 13. umożliwianie nawiązywania i rozwijania różnych kontaktów międzyludzkich,
 14. pozyskiwanie środków finansowych z organizacji rządowych jak i pozarządowych
 15. motywowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkołach średnich i wyższych,
 16. podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 17. współpraca ze wszystkimi innymi siłami społecznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie inicjatyw lokalnych,
 18. wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, jeśli ukończyła 16 lat, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Osoby w wieku 16-18 lat nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój gminy jasionowskiej lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania zasad etyczno - moralnych i zasad demokracji,
  4. rzetelnego wypełniania powinności obywatelskich i społecznych,
  5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia i pozyskiwania jego zwolenników,
  6. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków oraz zgłaszać Zarządowi sugestie i opinie co do funkcjonowania Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki obowiązujących w Stowarzyszeniu,
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała,
  7. niepodejmowania obowiązków członkowskich przez okres min. 6 miesięcy z winy własnej.
 2. O wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia orzeka Zarząd, a w przypadku określonych w ust. 1 pkt. 6 Walne Zebranie Członków. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym (przegłosowanym jawnie przez Walne Zebranie Członków), większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda.
 2. Kadencja liczy się od dnia wyboru.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń kadencyjnych.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 5. W przypadku uzyskania w głosowaniu równej ilości oddanych głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego (prezesa). Zasada ta nie dotyczy głosowań tajnych. Głosowanie tajne powtarza się.

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zebranie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

Walne Zebranie Członków
§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
  2. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście - z głosem doradczym.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - pisemnie oraz na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do końca stycznia; sprawozdawczo - wyborcze w terminie określonym w § 15 ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium wybrane spośród obecnych członków Stowarzyszenia w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądania, co najmniej 20% członków zwyczajnych.
 8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 17ust. 3.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie budżetu,
 4. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 5. wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę,
 9. rozpatrywanie wniosków w sprawach członkowskich,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków stałych, w tym: prezesa, 2 zastępców, sekretarza i skarbnika.
 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 21

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym - finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 22

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagan współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa i Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie projektu budżetu i preliminarzy finansowych,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 11. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 12. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
 13. podejmowanie innych działań, nie zastrzeżonych dla innych władz.

Komisja Rewizyjna
§ 24

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu, ani wykonywać funkcji Prezesa ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

§ 27

W przypadkach określonych w § 25 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 4. Zabrania się Zarządowi:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie i inne należności uchwalane przez Walne Zebranie Członków,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,
  5. korzyści z ofiarności publicznej,
  6. wpływy z działalności statutowej lub gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o zmianie nazwy lub rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie zmian w statucie wywiera skutki prawne od chwili ich podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na inne społeczne cele.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 31

 1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
 2. Pierwsze Walne Zebranie Członków i wybór władz Stowarzyszenia zwołują członkowie - założyciele w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego.

Jasionówka, 28 stycznia 2005 roku

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja