Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Lista członków Stowarzyszenia
 1. Bieniasz Krystyna
 2. Bieniasz Marzena
 3. Cieciorko Jakub
 4. Ciołko Andrzej Szczepan
 5. Ciołko Mirosława
 6. Jasiulewicz Małgorzata
 7. Karpowicz Anna
 8. Karpowicz Artur
 9. Kitlas Aneta
 10. Kitlas Grzegorz
 11. Kitlas Wiesława
 12. Kochański Adam
 13. Małyszko Krzysztof
 14. Marciszewski Marek
 15. Paszko Kazimierz
 16. Pawłowski Piotr
 17. Popławska Bożena
 18. Rzepecki Jan
 19. Wałuszko Izabela
 20. Wojciechowski Daniel
 21. Zambrzycki Tomasz
 22. Zamojtuk Janusz
 23. Zawadzki Leszek
 24. Zonta Beata
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja