Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Historia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju i promocja gminy Jasionówka oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi jasionowskiej. Stowarzyszenie w swojej nazwie nawiązuje do herbu gminy Jasionówka - Bogoryja. Stowarzyszenie istnieje od 28.01.2005 r., a zarejestrowane zostało w sądzie 17.02.2005r. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 11.03.2005r. Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja liczy 44 członków zwyczajnych. Są wsród nich przedstawiciele rożnych zawodów, m.in. rolnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy i nauczyciele związani z gminą Jasionówka. Od pięciu lat pod skrzydłami stowarzyszenia istnieje dryżyna piłki nożnej Jasion Jasionówka która bierze udział w rozgrywkach podlaskiej klasy okręgowej.

Krótka, ale owocna działalność naszego Stowarzyszenia zastała doceniona i postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13.10.2006 r. Sygn.BI.XII

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja