Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU PO

avatar

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:09 27.09.2018 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

avatar

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:05 27.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja serdecznie zaprasza wszystkich chętnych uczniów kl. V – VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce oraz uczniów Gimnazjum w Jasionówce do udziału w konkursie:

czytaj więcej ...

Opublikowano 21:58 11.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

avatar

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków - w ramach przedsięwzięcia II.1.3.
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosgodarczej (OPERATORZY)

czytaj więcej ...

Opublikowano 12:40 05.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

avatar

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków - w ramach przedsięwzięcia l.1.1 Programy aktywności lokalnej.

czytaj więcej ...

Opublikowano 12:26 05.12.2017 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

avatar

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja po raz trzeci przystąpiło do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

czytaj więcej ...

Opublikowano 19:16 16.11.2017 r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja