Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Stypendia naukowe

Aby zachęcić młodzież naszych szkół do nauki Stowarzyszenie ufundowało, począwszy od roku szkolnego 2006/2007, stypendium naukowe w wysokości 500 zł dla absolwentów , którzy osiągnęli najlepszy wynik ze sprawdzianu po klasie VI-tej i najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym.

ROK SZKOLNY IMIĘ I NAZWISKO KATEGORIA
2006 - 2007

Marta Marciszewska

Szkoła Podstawowa

2006 - 2007

Dorota Kitlas

Gimnazjum

2007 – 2008

Monika Małyszko

Szkoła Podstawowa

2007 - 2008

Anna Stankiewicz

Gimnazjum

2008 - 2009

Małgorzata Murzińska

Gimnazjum

2008 - 2009

Magda Marciszewska

Szkoła Podstawowa

2009 - 2010

Dorota Jurkowska

Gimnazjum

2009 - 2010

Przemysław Płoński

Szkoła Podstawowa

2010 - 2011

Wiktor Abramowicz

Gimnazjum

2010 - 2011

Urszula Murzińska

Szkoła Podstawowa

2011 - 2012

Justyna Stankiewicz

Gimnazjum

2011 – 2012

Magda Marciszewska

Szkoła Podstawowa

2012 - 2013

Zuzanna Kamińska

Szkoła Podstawowa

2012 - 2013

Jakub Polak

Gimnazjum

2012 - 2013

Urszula Murzińska

Gimnazjum

2013 - 2014

Monika Jurczuk

Szkoła Podstawowa

2013 - 2014

Katarzyna Ewelina Sut

Szkoła Podstawowa

2013 - 2014

Robert Skutnik

Gimnazjum

2013 - 2014

Katarzyna Justyna Moniuszko

Szkoła Podstawowa

GRATULUJEMY
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja