Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Zaproszenie

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja” serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Jasionówka na targi ogrodnicze w Szepietowie. Wyjazd dn. 18.10.09r. (niedziela), o godz. 915 spod budynku urzędu gminy. Koszt wyjazdu wynosi 10 zł/os.

Zapisy i wpłaty przyjmuje p. Ewa Polak do 15.10.09r. w Urzędzie Gminy w Jasionówce. nr. tel. 0857278030.

Autor: admin | Opublikowano 12:00 02.10.2009r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja