Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Odbiór paczek żywnościowych

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej „PRO BOGORYJA” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce informują,iż odbiór paczek żywnościowych z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 — 2020 Podprogram 2020 odbędzie się w dniu
3 września (piątek) 2021r.
w godzinach 8:30-13:00

w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kalinówce Królewskiej.
Wszystkie zakwalifikowane do pomocy osoby proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym dniu wraz ze skierowaniem.

OBOWIĄZUJĄ DOTYCHCZASOWE SKIEROWANIA
W związku z pandemią koronawirusa prosimy, by przy odbiorze
żywności mieli Państwo założone maseczki i rękawiczki.

Autor: admin | Opublikowano 19:02 01.09.2021r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja