Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

OGŁOSZENIE

„ PRZESZŁOŚĆ JEST TREŚCIĄ NASZEJ TOŻSAMOŚCI TAKŻE I DZISIAJ”
JAN PAWEŁ II

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja serdecznie zaprasza wszystkich chętnych uczniów kl. V – VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce oraz uczniów Gimnazjum w Jasionówce do udziału w konkursie:

„MŁODZI ODKRYWCY HISTORII REGIONALNEJ” II edycja POSTACIE HISTORYCZNE

Ziemia jasionowska ma bogatą historię. Dzięki staraniom naukowców i miejscowych pasjonatów udało się już poznać wiele jej kart, ale jeszcze są też te, które potrzebują odkrycia i opisania. Stowarzyszenie Nasze pragnie zachęcić do tych poszukiwań dzieci i młodzież z miejscowych szkół.

Konkurs w zamierzeniu jest cykliczny . Rozpoczęliśmy od poświęcenia uwagi interesującym historycznie miejscom wokół nas w pierwszej edycji konkursu. W II edycji chcemy swoją uwagę skupić na ludziach, którzy tworzyli historię naszych terenów i ich zasługach w tym obszarze. Zaczniemy od postaci z historii najstarszej obejmującej okres do II wojny światowej. Swoje poszukiwania oprzyjcie o źródła historyczne m. in. : stare dokumenty, mapy, książki, zeznania świadków, opowieści starszych. Skorzystajcie również z zasobów internetu. Mamy wielką nadzieję, że z Waszym udziałem dokonamy tym razem wspaniałych odkryć, udokumentujemy je i pokażemy innym.

Szczegóły Konkursu w Regulaminie.


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej
Pro Bogoryja
ul.Rynek 19
19-122 Jasionówka
e-mail:probogoryja@jasionowka
Adam Kochański- Prezes

Osoba odpowiedzialna;
Wiesława Kitlas
tel.501 645 463
e-mail: wieslawa_kitlas@wp.pl

Pliki do pobrania:


Regulamin - plik pdf.

Autor: admin | Opublikowano 21:58 11.12.2017r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja