Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Pomoc w jesiennych porządkach

26 października 2016 r Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja sprzątało teren cmentarza parafialnego w Jasionówce. Akcja ta odbyła się we współpracy z uczniami klasy III gimnazjum w Jasionówce. Zapraszamy na króciutką fotorelację.

Pomoc w jesiennych porządkach fot. 1
Pomoc w jesiennych porządkach fot. 2
Pomoc w jesiennych porządkach fot. 3
Pomoc w jesiennych porządkach fot. 4

Autor: admin | Opublikowano 18:39 15.11.2016r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja