Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Lokalne dziedzictwo

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów.

Dla integrowania społeczności lokalnej bardzo ważne staje się dziedzictwo regionalne, na które składają się zabytki, miejsca, symbole o znaczeniu lokalnym związane z tradycją i historią danego miejsca.

Idąc w myśl statutowych założeń członkowie Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja wzięli pod opiekę obiekty, które stanowią o tożsamości Gminy Jasionówka. Jednym z takich szczególnych symboli w naszej gminie jest pomnik pomordowanych mieszkańców Jasionówki i Strażaków OSP Jasionówka w latach 1939-46 który został odsłonięty w 1986 roku.

Dzięki naszym staraniom i pracy został umyty i oczyszczony sam pomnik i teren wokół niego, odmalowany płotek, a także uporządkowany teren wokół krzyża stojącego w centrum Jasionówki w parku przed UG.

Lokalne dziedzictwo
Lokalne dziedzictwo
Lokalne dziedzictwo
Lokalne dziedzictwo
Lokalne dziedzictwo

Autor: admin | Opublikowano 17:32 23.06.2015r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja