Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Świetlica – Moje miejsce

„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych miejsc, w których między zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. Ważnym celem programu jest także przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy, rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla dzieci.

Nasze Stowarzyszenie już po raz czwarty uczestniczy w tym programie realizując projekt „Pracownia Świetlika”, który jest kontynuacją poprzednich edycji.

Podczas realizacji pierwszej edycji stworzyliśmy atrakcyjne i przyjazne miejsce dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz rodziców udało się poprowadzić ciekawe zajęcia ,a te które cieszyły się największą popularnością kontynuować w kolejnych edycjach. W obecnej edycji planujemy doposażyć świetlicę w pomoce do prowadzenia zajęć. Wykorzystując poprzednie doświadczenia bardziej włączyć rodziców w życie świetlicy. Planujemy zajęcia, które będą dawały wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały inicjatywę twórczą do dalszego samokształcenia i rozwijania możliwości intelektualnych.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach otwartych w świetlicy da rodzicom możliwość poznania różnych form zabawy dzieci oraz pozwoli rodzicom mieć wgląd w kierunek rozwoju i zainteresowań dzieci.

Plakat

Autor: Teresa Buharewicz | Opublikowano 20:42 02.05.2010r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja