Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Stypendia naukowe znów przyznane!

Po raz czwarty stowarzyszenie Pro Bogoryja ufundowało stypendia naukowe najlepszym absolwentom naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
W kategorii: Absolwent Gimnazjum stypendium zdobyła

Dorota Jurkowska,


W kategorii: Absolwent Szkoły Podstawowej stypendium zdobył

Przemysław Płoński.


Serdecznie gratulujemy!
Stypendia fundowane są w wysokości 500 PLN i wypłacane w 10 ratach miesięcznych na konto wskazane przez stypendystę.
Głównym kryterium przyznawania stypendiów jest ilość punktów zdobytych na egzaminie gimnazjalnym oraz na sprawdzianie szóstoklasistów.

Autor: admin | Opublikowano 21:37 26.09.2009r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja