Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Dofinansowanie dla drużyny piłkarskiej Jasion Jasionówka

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja w ramach konkursu : Organizacja szkolenia sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 20000 zł na zadanie pod tytułem „Promocja Województwa Podlaskiego poprzez rozwój piłki nożnej w Gminie Jasionówka”. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na udział drużyny piłkarskiej Jasion Jasionówka w rozgrywkach klasy okręgowej w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021. Całkowity koszt projektu to 25000 zł. Dziękujemy za wsparcie!

Autor: admin | Opublikowano 10:48 28.05.2021r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja