Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Projekt „Bliżej Wyspiańskiego”

Celem projektu „Bliżej Wyspiańskiego” jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury i stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości plastycznej. Projekt zostanie przeprowadzony w dniach: 1.04.2007r. - 15.10.2007r. W przedsięwzięciu znajdą się działania jednorazowe składające się z :
- konkursu plastycznego "Spotkania z naturą",
- konkursu wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego,
- wycieczki na wystawę "Stanisław Wyspiański. Dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
- warsztatów plastycznych.
Miejscem realizacji projektu będzie Gmina Jasionówka i Muzeum Narodowe w Warszawie. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino i Gimnazjum w Jasionówce oraz zainteresowani uczniowie innych okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W realizację projektu zaangażowani zostaną członkowie Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej "Pro Bogoryja", dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasionówce, Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce, Urząd Gminy w Jasionówce, Gminna Biblioteka Publiczna w Jasionówce.
Efektem rzeczowym projektu będą prace plastyczne dzieci i młodzieży, które planujemy zlicytować, a dochód przeznaczyć na zakup instrumentów Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Jasionówce.

*Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Autor: Marta Kłubowicz | Opublikowano 21:15 11.09.2007r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja