Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja po raz trzeci przystąpiło do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2017 trwa od dnia podpisania umowy tj.
28-08-2017 do 20-06-2018
Stowarzyszenie, rozpoczęło wydawanie żywności już we wrześniu i sukcesywnie będzie to robić raz w miesiącu do maja 2018 roku. W całym Podprogramie 2017, każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej otrzyma 19 artykułów spożywczych.
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja pomocą żywnościową objęło 546 osób / 205 rodzin/ z obszaru Gminy Jasionówka

Autor: admin | Opublikowano 19:16 16.11.2017r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja