Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Czas na sprawozdanie

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja od sierpnia2016/ podpisanie umowy z Bankiem Żywności/ do czerwca 2017/ zakończenie programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2016/ objęło opieką 538 osób z terenu gminy Jasionówka wydało 17 ton żywności.

Nasi podopieczni korzystali ze szkoleń / ekonomiczne dietetyczne / na których poznawali sposoby jak zarządzać budżetem domowym, jak ustrzec się pułapek w postaci różnych firm które proponują pożyczki ,jak nie marnować żywności .Ostatnim szkoleniem było szkolenie kulinarne które odbyło się

w dniu 8 marca 2017 Uczestnicy przygotowywali posiłki z produktów które otrzymują w ramach podprogramu. W trakcie spotkania odwiedził uczestników Prezes Stowarzyszenia ProBogoryja Pan Adam Kochański i każdej z pań z okazji Dnia Kobiet wręczył kwiaty i złożył życzenia .Do życzeń dołączyli się również panowie , uczestnicy warsztatów kulinarnych którzy obdarowali panie słodyczami.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze ,uczestnicy zaproponowali aby powtarzać cyklicznie takie spotkania.

W ramach programu Pomoc żywnościowa została utworzona grupa której uczestnicy biorą udział spotkaniach jak radzić sobie ze stresem i własnymi emocjami ,jak poprawić swoje samopoczucie i podnieść samoocenę ,jak uwierzyć w siebie.

Czas na podziękowania
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja pragnie gorąco podziękować wolontariuszom oraz członkom stowarzyszenia, którzy od września 2016 do kwietnia 2017 poświęcali swój czas na rzecz drugiego człowieka.
Podziękowania składamy również Wójtowi Gminy Jasionówka ,Dyrektorowi GOKSiT Kierownikowi oraz pracownikom GOPS ,Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce za okazaną pomoc .

Autor: admin | Opublikowano 09:33 17.06.2017r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja