Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

KONKURS

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja serdecznie zaprasza wszystkich chętnych uczniów kl.VI Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce oraz uczniów Gimnazjum w Jasionówce do udziału
w konkursie:


„MŁODZI ODKRYWCY HISTORII REGIONALNEJ”

Ziemia jasionowska ma bogatą historię. Dzięki staraniom naukowców i miejscowych pasjonatów udało się już poznać wiele jej kart, ale jeszcze są też te, które potrzebują odkrycia i opisania. Stowarzyszenie Nasze pragnie zachęcić do tych poszukiwań dzieci i młodzież z miejscowych szkół.


Konkurs w zamierzeniu jest cykliczny. Rozpoczynamy od poświęcenia uwagi swojej miejscowości, a następnie pobliskim rzekom, lasom, wzniesieniom, wykopom,źródłom, bagnom, studniom, budynkom, starym drzewom, ruinom, krzyżom, kapliczkom, grobom itp... Opowiada się o nich ciekawe legendy. Są jeszcze świadkowie wydarzeń, które się tam działy. Mają nazwy, w których kryje się ich historia. Swoje poszukiwania oprzyjcie o źródła historyczne m. in.: stare dokumenty, mapy, książki, zeznania świadków, opowieści starszych... Mamy wielką nadzieję, że z Waszym udziałem dokonamy wspaniałych odkryć, udokumentujemy je i pokażemy innym.

Szczegóły Konkursu w Regulaminie.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej
Pro Bogoryja
ul.Rynek 19
19-122 Jasionówka
e-mail:probogoryja@jasionowka
Adam Kochański- Prezes

Wiesława Kitlas- Osoba odpowiedzialna;
tel.501 645 463
e-mail: wieslawa_kitlas@wp.pl
Regulamin konkursu

1.Organizatorem Konkursu „Młodzi odkrywcy historii regionalnej” jest Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja.
2.Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów historią regionalną,
- popularyzowanie historycznego dziedzictwa,
- tworzenie słownika i mapy historycznych nazw miejsc ,
- tworzenie szlaków wycieczkowych.
3. Konkurs skierowany jest do dwu lub trzyosobowych zespołów uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce oraz uczniów Gimnazjum w Jasionówce .
4. Zadaniem uczestników jest wykonanie metodą projektu prac obejmujących :
- opis interesujących miejsc znajdujących się na terenie gminy Jasionówka mających swoją nazwę własną zakorzenioną w miejscowej tradycji , podanie ich historii ze wskazaniem źródeł historycznych,
- wykonanie szkicu, rysunku lub fotografii,
- lokalizacja miejsc na mapie.
5. Prace należy składać w terminie do 31 maja 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia.
6. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace wykonane samodzielnie, dotąd niepublikowane.
7. Maksymalny format pracy A-3.Każda praca powinna być podpisana na odwrocie.
8. Prace nie podlegają zwrotowi.
9. Prace oceni komisja powołana przez organizatora na podstawie następujących kryteriów:
-zgodność z tematem i jego wyczerpanie,
-czytelność i przejrzystość pracy,
-poprawność językową przedstawionego materiału merytorycznego,
- oryginalność i samodzielność,
-wskazanie źródeł informacji.
10. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
11. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do stworzenia miejscowego przewodnika i szlaków wycieczkowych.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i równocześnie udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Autor: admin | Opublikowano 21:18 12.04.2017r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja