Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja uprzejmie prosi o przybycie w dniu 23.01.2007 r. o godz.20.00 na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad.
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Zebrania.
3.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Przedstawienie zmian w statucie Stowarzyszenia.
5.Dyskusja.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
7.Informacje i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.


Informujemy, iż z projektem uchwały o zmianach w statucie można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Plik do pobrania: projekt uchwały o zmianach w statucie

Autor: admin | Opublikowano 20:56 12.01.2017r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja