Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Umowa ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki -Białystok

23 sierpnia 2016 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki -Białystok po raz drugi dołączyliśmy do Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W tym roku objętych pomocą żywnościową zostało 390 osób z terenu naszej gminy.

Pierwsze rozdanie żywności planujemy na wrzesień 2016 i cyklicznie co miesiąc do maja 2017.

Autor: admin | Opublikowano 21:53 30.08.2016r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja