Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim

Ogromną pomoc Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej uzyskało od Gminy Jasionówka za którą serdecznie dziękujemy. Do wspólnej pracy oprócz członków stowarzyszenia włączyła się grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami.

Zapraszamy na foto relacje więcej na https://www.facebook.com/probogoryja

 inf fot. 1
 inf fot. 2
 inf fot. 3
 inf fot. 4
 inf fot. 5
 inf fot. 6

Autor: admin | Opublikowano 21:53 25.08.2016r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja