Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Pomoc żywnościowa

W okresie od października 2015 do kwietnia 2016 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja objęło pomocą żywnościową 386 osób w naszej gminie. Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki-Białystok. Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej tym samym dołączyło do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2015 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby objęte pomocą, nie tylko otrzymały paczki żywnościowe, ale również brały udział w warsztatach ekonomicznych „ekonomia domowych finansów” oraz „planowanie domowego budżetu"w warsztatach dietetycznych „zasady prawidłowego żywienia” w warsztatach kulinarnych „zdrowo od kuchni”

Na ww. zajęciach uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak gospodarować żywnością, aby jej nie marnować,jak z niewielu składników przygotować pełnowartościowy posiłek.

Na warsztatach kulinarnych uczestnicy nauczyli się jak w krótkim czasie przygotować chleb, który później został upieczony, przygotowywania szybkich sałatek oraz innych smakołyków z wykorzystaniem artykułów żywnościowych, które były przekazywane w programie żywnościowym.

Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej ProBogoryja serdecznie dziękuje Panu Wójtowi Gminy Jasionówka, Dyrektorowi GOKSiT w Jasionówce, pracownikom GOPS-u za pomoc w realizacji podprogramu 2015.

Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom za ich niestrudzoną i pełną poświecenia pracę na rzecz drugiego człowieka.


doc
doc
doc

Autor: admin | Opublikowano 21:41 28.05.2016r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja