Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Oświadczenie

W związku z ostatnimi doniesieniami o próbie dokonania wyłudzenia na terenie Białegostoku powołując się na Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja z wykorzystaniem upublicznionego przez nas listu dotyczącego pomocy dla Pawła Potockiego oraz bezprawnego użycia danych osobowych, które mogły mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie wizerunku organizacji, Zarząd Stowarzyszenia oświadcza, że  żaden z członków naszego stowarzyszenia nigdy nie został wydelegowany do tego typu akcji ani na terenie naszej gminy, ani też na terenie innych miejscowości.

Osoba podająca się za członka naszego stowarzyszenia najpierw powołuje się na list wydrukowany z naszej strony internetowej w sprawie pomocy finansowej na rehabilitację chłopca, następnie podmienia go na kartkę z własnym numerem konta. Pragniemy jednocześnie przestrzec wszystkich ludzi dobrej woli oraz prosić o czujność i rozwagę w przypadku podobnych sytuacji. Prosimy o niezwłoczne powiadamianie policji o zaistniałych tego typu próbach wymuszenia. Chcemy zapewnić, że  dołożymy wszelkich starań w celu wyjaśnienia sytuacji.

Jednocześnie przypominamy , że  jedyną legalna drogą wsparcia dla chorego Pawła jest dobrowolna wpłata jedynie na konto bankowe Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja bez pośrednictwa osób trzecich.


Zarząd Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja


Nie pozwólmy aby oszuści pozostali anonimowi – prosimy o udostępnianie naszego oświadczenia

Autor: admin | Opublikowano 22:20 15.10.2015r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja