Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Rusza nowa wersja serwisu

Nowa wersja strony to nie tylko zmiana grafiki. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

  1. zmianę strony kodowej z ISO-Latine 2 na UTF-8,
  2. zmianę języka na XHTML 1.0 Strict
  3. wykorzystanie skryptów PHP5.

O zauważonych błędach proszę powiadomić administratora: darek@jasionowka.pl


Autor: admin | Opublikowano 19:32 09.09.2007r.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja