Herb Jasionówki
FB

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej

Pro Bogoryja

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner
  • baner

W tro­sce o ro­zwój i przy­szłość gmi­ny Ja­sio­nówka, po­sza­no­wa­nie praw o­by­wa­tel­skich wszy­stkich Jej miesz­kań­ców, roz­wój i u­mac­nia­nie lo­kal­nej de­mo­kra­cji, kul­tu­ry, sa­mo­rząd­no­ści, my, człon­ko­wie - za­ło­ży­cie­le za­wią­zu­je­my sto­wa­rzy­sze­nie:
Zi­emi Ja­sio­now­skiej Pro Bo­go­ryja

Pracownia Świetlika

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja realizuje projekt „Pracownia Świetlika” w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Świetlica - Moje miejsce” dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU. Koszt projektu wynosi 40 000 zł , z czego 25 000 zł pochodzi z dotacji.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni i interesujące zagospodarowanie czasu uczniom korzystającym ze świetlicy szkolnej oraz innym zainteresowanym dzieciom, które na co dzień nie korzystają ze świetlicy.

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia własnymi siłami wyremontowali pomieszczenia w budynku Szkoły nadając im ciepły i przytulny charakter. Pomieszczenia świetlicy wykorzystujemy do prowadzenia zajęć technicznych, krótkiego relaksu, zajęć z rzeźbiarstwa, malarstwa artystycznego, hafciarstwa i tkactwa.

W tak przystosowanych pomieszczeniach odbywają się zajęcia dostosowane do oczekiwań dzieci i możliwości lokalnego środowiska. Część zajęć badawczych, ze względu na charakter, odbywa się w terenie, zaś podstawowa praca z dziećmi ma miejsce w świetlicy. Prace będące twórczością dzieci, są w niej eksponowane, tworząc domową atmosferę dla uczestników zajęć. Zaaranżowane w nowy sposób pomieszczenie świetlicowe służy nie tylko uczestnikom projektu, lecz również innym dzieciom.

Do opracowania i wdrożenia projektu udało się nam zaktywizować lokalne społeczeństwo. Zmobilizowaliśmy wielu wolontariuszy ze Stowarzyszenia, jak również spoza: dyrekcję szkoły, kierownika świetlicy, rodziców, dziadków, pracowników szkoły, nauczycieli. Wspomagamy szkołę w pozyskiwaniu środków na doposażenie świetlicy.

Od sierpnia 2006 r. prowadzimy II edycję projektu. Doposażamy salę w atrakcyjne i nowoczesne meble oraz sprzęt audiowizualny.

Ofertę zajęć wzbogacimy o Klub Młodego Odkrywcy, a także atrakcyjne zajęcia z matematyki - „Kolorowa Matematyka”, jak również zajęcia techniczne- „Mały Mechanik”.

Wszystkich zainteresowanych Projektem prosimy o kontakt.

Koordynatorzy projektu:

  • Wiesława Kitlas
  • Ewa Cieciorko

Przed adaptacją

Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika

Zajęcia w „Pracowni Świetlika”

Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika Pracownia Świetlika

W ramach projektu „Pracownia Świetlika” zrealizowano zajęcia „Kolorowa matematyka”. Uczestnicy zajęć - czwartoklasiści - wykorzystali praktyczne zastosowanie matematyki do wykonania makiety budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce wraz z innym, niż istnieje w rzeczywistości, zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku.

Do wykonania makiety posłużył kolorowy brystol, drewniane sklejki, gałązki, mech, kamyczki, folia, taśmy, farby, kredki, kolorowy kordonek. Najpierw przeanalizowaliśmy projekt techniczny budynku, wykonany w skali 1 :100. Następnie wykonaliśmy z brystolu ściany i dachy, wcześniej projektując siatki prostopadłościanów i graniastosłupów. Od strony południowej dzieci zaprojektowały plac zabaw, od strony północnej - park z ogrodem skalnym. W zajęciach uczestniczyło 10 czwartoklasistów.

Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja